FINANSIELL INFORMATION

Ankarhagen är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt perspektiv. 

Om Ankarhagen

Bolaget äger och utvecklar kommersiella fastigheter, främst inom lager och lätt industri. Fastighetsbeståndet ligger i Mellansverige och består av 40 fastigheter i stadsnära lägen. Ankarhagen har sedan starten 2011 byggt upp en fastighetsportfölj till ett värde om drygt 1 miljard kr. 

MER OM ANKARHAGEN

2021 i korthet

64
Mkr
Hyresintäkterna
ökade med 32%
49
Mkr
Driftnettot
ökade med 49%
22
Mkr
Förvaltningsresultatet
ökade med 146%
4,8
år
Den genomsnittliga
hyresdurationen
vid årets slut
172
Mkr
Årets resultat
ökade med 246%
990
Mkr
Fastighetsvärdet
ökade med 33%
39
%
Soliditeten stärktes
med 9 procentenheter
18
%
Gröna hyresavtal
vid årets slut
Affärsmodell

Att skapa långsiktig och hållbar tillväxt i
förvaltningsresultatet över tid.

Det görs genom aktiv fastighetsförvaltning och
förvärv där det går att identifiera en tydlig utvecklingspotential. Affärsmodellen syftar till att skapa värde för aktieägare, hyresgäster, medarbetare, samhälle och övriga intressenter, där hållbarhet är en central del.

FINANSIELLA RAPPORTER

Läs vår årsredovisning

Ladda ner våra senaste årsredovisningar i PDF-format och skriv ut om du vill.

Styrelsen

Fredrik Tibell 
Styrelseordförande 

Född: 1966 
Invald:
Styrelseordförande sedan 2021. 
Utbildning:
Ekonomistudier vid Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
VD för Caritas Corporate Finance AB. Styrelseordförande i Svenska Husgruppen Intressenter AB och styrelseledamot i Holmström Fastigheter Holding AB och Magnolia Bostad AB. 

Fredrik Holmström 
Styrelseledamot 

Född: 1971 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2021. 
Utbildning:
BSBA från IUM, Monaco (tidigare University of Southern Europe). 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Holmström Fastigheter Holding AB och Magnolia Bostad AB. 

Julia Mejegård 
Styrelseledamot 

Född: 1978 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2021. 
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet. Studier vid Technische Universität i Berlin. 
Övriga pågående uppdrag: Nordenchef för lätt industri Areim. Styrelseledamot i CA Fastigheter AB. 

Markus Sjövall 
Styrelseledamot 

Född: 1977 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2011. 
Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
VD och koncernchef för Ankarhagen Fastigheter AB. Styrelseledamot i koncernens övriga bolag, Tripeta AB och PB26 AB. 

Ledningen

Markus Sjövall 
VD och koncernchef sedan 2011. 

Född: 1977 
Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Ankarhagen Fastigheter AB, koncernens övriga bolag, Tripeta AB och PB26 AB. 

Joakim Fredin 
CFO sedan 2021. 

Född: 1972 
Utbildning:
Ekonomie Magisterexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Bakgrund:
CFO för Venandi Fastigheter, CFO för Extenda Retail och CFO för Vismas Retaildivision. 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Fredin Invest AB och Bostadsrättsföreningen Gnisvärd Solbacka 1. Styrelsesuppleant i koncernens samtliga dotterbolag.

Revisor

Huvudansvarig revisor är Jonas Svensson, EY.

Finansiering 

Ankarhagen arbetar aktivt för att bolaget skall ha en effektiv finansiering. Koncernens övergripande mål är att säkerställa kort- och långsiktig kapitalförsörjning, uppnå en långsiktig och stabil kapitalstruktur med differentierad förfallostruktur samt uppnå låg riskexponering. 

KAPITALSTRUKTUR

Koncernen strävar efter balans mellan en attraktiv avkastning på eget kapital och begränsad risknivå. Ankarhagens kapitalstruktur utgörs av en kombination av eget kapital, räntebärande skulder såsom säkerställda banklån, byggnadskreditiv och övriga skulder. Externa kreditgivare består främst av banker som tillhandahåller säkerställda seniorlån och byggnadskreditiv. 

FINANSIELL STRATEGI

En stark finansiell ställning och stabila kassaflöden skapar goda förutsättningar att agera snabbt i förvärvssituationer samt kapacitet att investera i värdeskapande projekt i befintlig portfölj för ökad lönsamhet. 

Ankarhagen strävar efter att ha varierande kapital- och räntebindning via olika finansieringskällor och kreditgivare. Koncernens hållbarhetsarbete möjliggör fördelaktigare finansiering med möjlighet att på sikt kvalificera bolaget för ett grönt ramverk för hållbar finansiering. 

Mål avseende finansverksamheten: 

  • Nettobelåningsgraden ska understiga 65 procent över tid 
  • Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,0 ggr över tid 
  • Soliditeten ska överstiga 25 procent över tid  

RÄNTEBÄRANDE FINANSIERING

Koncernens starka finansiella ställning och stabila kassaflöden ger en solid grund för räntebärande finansiering med goda villkor. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 484,3 Mkr (438,4), fördelat på banklån om 449,3 Mkr (387,4) och övriga externa lån om 35,0 Mkr (36,0). Banklånen regleras generellt i avtal om särskilda lånevillkor, som har varit uppfyllda under hela året. 

KAPITALBINDNING

Ankarhagens långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 153,7 Mkr, motsvarande 34 procent. Kortfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 295,5 Mkr, motsvarande 66 procent. De kortfristiga räntebärande skulderna uttrycker finansieringsbehovet på kort sikt och påverkar koncernens refinansieringsrisk. Ankarhagen begränsar sin refinansieringsrisk genom att avtala om viss förutbestämd löptid i samband med nyupplåning. Per den 31 december 2021 uppgick kapitalbindningstiden för Ankarhagens skulder till kreditinstitut till 0,9 år. 

RÄNTEBINDNING

Koncernen har idag en relativt kort räntebindning, vilket ger en god flexibilitet och rörelsefrihet. Den genomsnittliga räntan på räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick den 31 december 2021 till 2,16 procent och inkluderar ränta på förvärvskrediter och byggnadskreditiv. Övriga räntebärande lån hade en genomsnittlig ränta per den 31 december 2021 som uppgick till 6,36 procent. 

Majoriteten av den bankfinansierade låneportföljen löpte med rörlig ränta per 31 december 2021. Samtliga övriga externa räntebärande lån löpte med fast ränta. 

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Mer om cookies