FINANSIELL INFORMATION

Ankarhagen är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt perspektiv. 

Om Ankarhagen

Ankarhagen förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter inom lager, lätt industri och handel. Koncernens fastigheter är belägna i Mellansverige, från Stockholm i öst till Karlstad i väst. Ankarhagen är ett publikt bolag med fastighetsportfölj bestående av 40 fastigheter till ett värde om cirka 1,2 miljarder kronor. 

MER OM ANKARHAGEN

2022 i korthet

83
Mkr
Hyresintäkterna
ökade med 29%
68
Mkr
Driftnettot
ökade med 40%
25
Mkr
Förvaltningsresultatet
ökade med 13% från 22 mkr
4,2
år
Den genomsnittliga
hyresdurationen
vid årets slut
45
Mkr
resultatet minskade med 74% från 172 mkr
1213
Mkr
Fastighetsvärdet
ökade med 23% från 990 mkr
35
%
Soliditeten minskade
med 4 procentenheter från 39%
38
%
andel Gröna hyresavtal
ökade från 18%
Affärsmodell

Att skapa värde för ägare, hyresgäster, medarbetare, samhälle och övriga intressenter.

Detta görs genom förvärv av kommersiella fastigheter inom främst lager och lätt industri där det går att identifiera en tydlig utvecklingspotential som på sikt realiseras genom aktiv förvaltning. 

FINANSIELLA RAPPORTER

Läs vår årsredovisning

Ladda ner våra senaste årsredovisningar i PDF-format och skriv ut om du vill.

Styrelsen

Fredrik Tibell 
Styrelseordförande 

Född: 1966 
Invald:
Styrelseordförande sedan 2021. 
Utbildning:
Ekonomistudier vid Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
VD för Caritas Corporate Finance AB. Styrelseordförande i Svenska Husgruppen Intressenter AB och styrelseledamot i Holmström Fastigheter Holding AB och Magnolia Bostad AB. 

Fredrik Holmström 
Styrelseledamot 

Född: 1971 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2021. 
Utbildning:
BSBA från IUM, Monaco (tidigare University of Southern Europe). 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Holmström Fastigheter Holding AB och Magnolia Bostad AB. 

Julia Mejegård 
Styrelseledamot 

Född: 1978 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2021. 
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet. Studier vid Technische Universität i Berlin. 
Övriga pågående uppdrag: Nordenchef för lätt industri Areim. Styrelseledamot i CA Fastigheter AB. 

Markus Sjövall 
Styrelseledamot 

Född: 1977 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2011. 
Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
VD och koncernchef för Ankarhagen Fastigheter AB. Styrelseledamot i koncernens övriga bolag, Tripeta AB och PB26 AB. 

Ledningen

Markus Sjövall 
VD och koncernchef sedan 2011. 

Född: 1977 
Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Ankarhagen Fastigheter AB, koncernens övriga bolag, Tripeta AB och PB26 AB. 

Joakim Fredin 
CFO sedan 2021. 

Född: 1972 
Utbildning:
Ekonomie Magisterexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Bakgrund:
CFO för Venandi Fastigheter, CFO för Extenda Retail och CFO för Vismas Retaildivision. 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Fredin Invest AB och Bostadsrättsföreningen Gnisvärd Solbacka 1. Styrelsesuppleant i koncernens samtliga dotterbolag.

Revisor

Huvudansvarig revisor är Jonas Svensson, EY.

Finansiering 

Ankarhagen arbetar aktivt för att bolaget skall ha en effektiv finansiering. Koncernens övergripande mål är att säkerställa kort- och långsiktig kapitalförsörjning, uppnå en långsiktig och stabil kapitalstruktur med differentierad förfallostruktur samt uppnå låg riskexponering. 

Kapitalstruktur

Koncernen strävar efter balans mellan en attraktiv avkastning på eget kapital och begränsad risknivå. Ankarhagens kapitalstruktur utgörs av en kombination av eget kapital, räntebärande skulder såsom säkerställda banklån, byggnadskreditiv och övriga skulder. Externa kreditgivare består främst av banker som tillhandahåller säkerställda seniorlån och byggnadskreditiv. 

Effektivt kapitalutnyttjande och riskminimering

En stark finansiell ställning och stabila kassaflöden skapar goda förutsättningar att agera snabbt i förvärvssituationer samt kapacitet att investera i värdeskapande projekt i befintlig portfölj för ökad lönsamhet.

Ankarhagen strävar efter att ha varierande kapital- och räntebindning via olika finansieringskällor och kreditgivare. Koncernens hållbarhetsarbete möjliggör fördelaktigare finansiering med möjlighet att på sikt kvalificera bolaget för ett grönt ramverk för hållbar finansiering.

Finansiella riskbegränsningar:

  • Belåningsgraden ska varaktigt inte överstiga 65 procent
  • Räntetäckningsgraden ska varaktigt inte understiga 2,0 ggr
  • Soliditeten ska varaktigt inte understiga 25 procent
  • Kapitalbindning ska varaktigt inte understiga 2,0 år

Vid årets slut uppgick belåningsgraden till 53 procent (49).

Räntetäckningsgraden var 2,4 ggr (2,9), soliditeten uppgick till 35 procent (39) och kapitalbindningen var 2,2 år (0,9).

Eget kapital

Ankarhagens eget kapital uppgick per den 31 december 2022 till 459 Mkr (417), varav aktiekapital 0,5 Mkr, vilket motsvarar en soliditet på 35 procent (39).

Nyckeltal finansiering

Likviditet

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 47 Mkr (25).  Utvecklingen av fastighetsbeståndet kommer fortsatt att bidra till ett positivt löpande kassaflöde. Totala räntebärande skulder med förfallotidpunkt under den kommande tolvmånadersperioden uppgick per den 31 december 2022 till 258 Mkr, fördelat på banklån om 255 Mkr och övriga externa lån om 3 Mkr.

Räntebärande skulder

Koncernens starka finansiella ställning och stabila kassaflöden ger en solid grund för räntebärande finansiering med goda villkor. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 641 Mkr (484), fördelat på banklån om 638 Mkr (449) och övriga externa lån om 3 Mkr (35). Banklånen regleras generellt i avtal om särskilda lånevillkor, som har varit uppfyllda under hela året.

Under året gjordes en genomlysning av fastighetsbeståndet och en strategi för omställning till gröna tillgångar fastställdes i syfte att möjliggöra grön finansiering. Ankarhagen har under första kvartalet 2023 erhållit sitt första gröna banklån.

Nettoskuld

Nettoskulden uppgick till 594 Mkr (458), beräknat som summan av fastighetslån minskat med likvida medel. I fastighetslån inräknas alla räntebärande och andra lån som avser fastigheterna.

Finansieringskälla

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Mer om cookies