Hållbarhetsarbete

Ankarhagen skapar miljö och samhällsnytta genom sin affärsmodell som i huvudsak fokuserar på att förvärva och förädla befintligt bestånd. Vi vill öka livslängden på det som redan finns snarare än att bygga nytt.

Hållbarhet integreras i varje del av Ankarhagens strategi och lägger grunden för bolagets långsiktiga utveckling och tillväxt. Detta innebär att Ankarhagen genererar hållbar tillväxt och mervärde för bolagets hyresgäster och för de regioner som bolaget verkar i. 

Styrning av hållbarhetsarbete
Ankarhagens hållbarhetsarbete utgör en del av bolagets långsiktiga arbete för att minska risker och öka möjligheter. Ansvaret är fördelat i hela bolaget och uppföljning av hållbarhetsarbetet sker löpande och präglas av öppenhet och transparens och i nära samarbete med bolagets intressenter. Bolaget har sedan tidigare arbetat med energieffektivisering av sina fastigheter. Under hösten 2021 tog Ankarhagen ett strategiskt beslut om nästa steg i hållbarhetsarbetet. 

Hållbarhetsmål
För Ankarhagen är det givet att ta ansvar för människor och miljö inom hela värdekedjan. Hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 som innefattar de tre hållbarhetsdimensionerna: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Ankarhagen har kartlagt hur bolaget kan bidra till FN:s 17 Globala mål och har prioriterat mål: 7, 8, 9, 11 och 13. Vi har påbörjat arbetet med att integrera målen i vår verksamhet och kartlägga hur vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på så många områden som möjligt.

Fortsatt arbete
Omställningen mot en säker, hållbar, klimatneutral, mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi kräver stora insatser. Under 2022 kommer Ankarhagen att fortsätta bolagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Bolaget kommer i synnerhet fokusera på att kartlägga och följa upp sin miljöpåverkan för att sedan sätta mål och säkerställa att vi minskar vår miljöpåverkan framgent i enlighet med EU:s gröna taxonomi. Ankarhagen kommer i enlighet med ramverkens metodik för intressentanalys och väsentlighet vidareutveckla bolagets intressentdialog och bolagets ordinarie riskarbete. 

Hållbar energi för alla 
 • Gröna hyresavtal vid omförhandling och nya uthyrningar med
  förnyelsebar el
 • Målsättning att prioritera grön el
 • Identifiering av lämpliga fastigheter för installation av solceller
 • Energioptimeringsinsatser i fastigheter med hög förbrukning
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Skapa engagerade medarbetare och ett gott ledarskap
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Hållbara städer och samhällen
 • Certifiering av befintliga byggnader via ramverket “Miljöbyggnad i Drift”
 • Certifiering av nyproducerade byggnader i nivå “Miljöbyggnad Silver”
 • Identifiering av lämpliga fastigheter för installation av solceller
 • Energioptimeringsinsatser i fastigheter med hög förbrukning
 • Generera tillväxt och mervärde för hyresgäster och för de regioner vi verkar i
Bekämpa klimatförändringar
 • Minimera klimatförändringar och skapa mervärde för hyresgäster och för de regioner koncernen verkar i
Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Mer om cookies