Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet utgår från att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt, således skapar Ankarhagen värde för både aktieägare, hyresgäster, medarbetare och samhället i stort.

Fanny Holmström, Hållbarhetschef

Definition av hållbarhet
Ankarhagen utgår från definitionen av hållbarhet som följer av FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid” i vilken hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Ankarhagens målsättning är att bedriva en hållbar affärsverksamhet som tar ett helhetsansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Styrning av hållbarhetsarbete
Ankarhagen har fastställda mål och riktlinjer i koncernens hållbarhetspolicy som ligger till grund för hållbarhetsstrategin. Ankarhagens hållbarhetspolicy valideras och fastställs årligen av styrelsen. Intressentdialoger förs löpande för att prioritera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för verksamheten. Ankarhagens styrelse och medarbetare får löpande rapportering kring uppföljning av målen och det operativa arbetet. Under året tillsattes en hållbarhetschef som har en nyckelroll i styrningen och implementeringen av hållbarhetsarbetet.

Hållbar affärsverksamhet
Ankarhagens uppförandekod tydliggör koncernens ansvar och att verksamheten bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt. Som ägare, utvecklare och förvaltare av fastigheter har koncernen en stor möjlighet att påverka många dimensioner och delar av värdekedjan.  

Mänskliga Rättigheter, affärsetik & arbetsmiljö
Ankarhagen ska respektera och stödja mänskliga rättigheter, behandla varandra och intressenter rättvist och jämställt med respekt för människors lika värde. Hög integritet och god affärsmoral är grundförutsättningar för en långsiktigt hållbar affärsverksamhet. Ankarhagen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare erbjuds kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och andra förmåner samt försäkringar. 

Globala målen
Nationella och internationella standarder är en utgångspunkt i Ankarhagens hållbarhetsarbete. De 10 principerna i Global Compact och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, antagna av FN:s medlemsländer i Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt i arbetet framåt. De globala målen ska hjälpa till att lösa klimatkrisen och andra akuta miljöfrågor, minska orättvisor, ojämlikheter och fattigdom till 2030. För Ankarhagen fungerar FN:s globala mål som ett ramverk för att förstå̊ hur koncernens hållbarhetsarbete bidrar till omvärldens mål för hållbar utveckling. Ankarhagen har identifierat fem av FN:s 17 mål som koncernen främst kan bidra till; 7 ”Hållbar energi för alla”, 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”, 11 ”Hållbara städer och samhällen” samt mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”.

FN:s globala mål, inkl. delmål
Ankarhagens bidrag
 • 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen.
 • 7.3 Öka energi-effektiviteten.
 • 100 procent förnybar el för de elabonnemang koncernen
  har rådighet.
 • Gröna hyresavtal vid omförhandling och nya uthyrningar som inkluderar kravet om 100 procent förnybar el.
 • Installation av solceller på lämpliga fastigheter.
 • Energioptimeringsinsatser för minskad energianvändning.
 • 8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete.
 • 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö.
 • Koncernen har fastställda finansiella mål för att säkerställa långsiktig hållbar tillväxt.
 • Koncernens målsättning är att ha engagerade medarbetare och ett gott ledarskap i en sund och trygg arbetsmiljö.
 • Ankarhagens uppförandekod tydliggör att verksamheten bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt. Uppförandekoden stödjer FN Global Compact och de 10 principerna.
 • 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
 • Ankarhagen utvecklar fastigheter inom lager och lätt industri som ska möjliggöra energieffektivare processer för hyresgästerna.
 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
 • Ankarhagen bidrar genom lokalt engagemang till ett aktivt lokalt näringsliv.
 • Ankarhagen bidrar till målet genom att förvalta och bygga fastigheter som är energieffektiva, moderna och minskar hyresgästens resursförbrukning.
 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
 • Ankarhagen arbetar för att minska sina utsläpp genom att miljöcertifiera byggnader, installera solceller samt att installera smarta energilösningar.
 • Ankarhagen analyserar klimatrelaterade risker.
 • 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen.
 • 7.3 Öka energi-effektiviteten.
 • 100 procent förnybar el för de elabonnemang koncernen
  har rådighet.
 • Gröna hyresavtal vid omförhandling och nya uthyrningar som inkluderar kravet om 100 procent förnybar el.
 • Installation av solceller på lämpliga fastigheter.
 • Energioptimerings-insatser för minskad energianvändning.
 • 8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete.
 • 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö.
 • Koncernen har fastställda finansiella mål för att säkerställa långsiktig hållbar tillväxt.
 • Koncernens målsättning är att ha engagerade medarbetare och ett gott ledarskap i en sund och trygg arbetsmiljö.
 • Ankarhagens uppförandekod tydliggör att verksamheten bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt. Uppförandekoden stödjer FN Global Compact och de 10 principerna.
 • 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
 • Ankarhagen utvecklar fastigheter inom lager och lätt industri som ska möjliggöra energieffektivare processer för hyresgästerna.
 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
 • Ankarhagen bidrar genom lokalt engagemang till ett aktivt lokalt näringsliv.
 • Ankarhagen bidrar till målet genom att förvalta och bygga fastigheter som är energieffektiva, moderna och minskar hyresgästens resursförbrukning.
 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
 • Ankarhagen arbetar för att minska sina utsläpp genom att miljöcertifiera byggnader, installera solceller samt att installera smarta energilösningar.
 • Ankarhagen analyserar klimatrelaterade risker.
FN:s globala mål, inkl. delmål

Gröna tillgångar

Ankarhagens vision är att vara en god förebild som driver utveckling och ligger i framkant i hållbarhetsarbetet i segmentet lager och lätt industri. En viktig målsättning i detta är att öka andelen gröna lån och anpassa verksamheten till EU Taxonomin. Ankarhagen arbetar med att miljöcertifiera befintliga byggnader i Miljöbyggnad i Drift Silver och att miljöcertifiera nyproducerade byggnader i Miljöbyggnad Silver. Ankarhagen planerar att på sikt upprätta ett grönt ramverk.

*Avser både Miljöbyggnad Silver och Miljöbyggnad i Drift Silver.

*Avser andelen certificerade byggnader och fastigheter som ligger inom de bästa 15 procenten av det nationella eller regionala byggnadsbeståndet uttryckt som primärenergi vid drift.


Miljö- och resurseffektivitet

Energianvändning

Uppvärmning och elanvändning står för majoriteten av energianvändningen i Ankarhagens fastigheter. Ankarhagen har 100 procent förnybar el i de fastigheter som koncernen har rådighet över.

Energislag 2022

Energi användning kWh/kvm

Förnybar andel, %

Elektricitet

24

100

Uppvärmning

66

70

Total energianvändning/kvm

90

-

70 procent av koncernens uppvärmning är förnybar. Bränslemixen för fjärrvärme och fjärrkyla styrs av leverantören av fjärrvärme på respektive ort.

Ankarhagen redovisar energianvändningen i tabell nedan för de fastigheter vilka Ankarhagen ansvarar för försörjningen av elektricitet och/eller uppvärmning. Datainsamlingen sker månadsvis via bolagets energiuppföljningsverktyg. Fastigheter där Ankarhagen ansvarar för elektriciteten utgör 16 procent av beståndet och fastigheter där Ankarhagen ansvarar för uppvärmning utgör 41 procent av beståndet. Energianvändningen redovisas uttryckt i kWh per kvm.

Grönt hyresavtal för ökad hållbarhet

Ankarhagen har idag 27 gröna hyresavtal som omfattar en lokalyta om 42 840 kvm. I linje med bolagets hållbarhetspolicy är målsättningen att 100 procent av nya och befintliga hyresgäster ska teckna grönt hyresavtal. Grönt hyresavtal är ett samverkansavtal som tagits fram av branschorganisationen Fastighetsägarna som syftar till att minska lokalernas totala miljöbelastning. Det innefattar bland annat att hyresgästen ska teckna förnybar el. Vid årsskiftet uppgick andelen gröna hyresavtal av total uthyrbar area till 38 procent (18) och i skrivande stund är andelen 40 procent. Ankarhagen har som mål att minst 85 procent av beståndet ska ha gröna hyresavtal 2026.

Solceller

Ankarhagen har i dagsläget en installerad solcellsanläggning på Fotbromsen 2 i Karlskoga. Ankarhagen inventerar kontinuerligt lämpliga fastigheter för solceller och har som målsättning att installera solceller på samtliga fastigheter där rätt förutsättningar finns.

Solceller 2022

Antal solcellsanläggningar

1 st

Effekt

21,6 kW

Förväntad produktion kWh/år

16 912 kWh

Väsentliga händelser

Färdigställande av nyproduktion

Under 2022 färdigställdes byggnationen av en produktions-anläggning i Stockholm. Ett 15-årigt hyresavtal tecknades med ett kontraktsvärde om 71 Mkr. Byggnaden är certifierad i Miljöbyggnad Silver. 

Intensifierat hållbarhetsarbete och grönt lån

Under året har arbetet intensifierats för att uppnå koncernens hållbarhetsmål. I skrivande stund befinner sig flera fastigheter i pågående certifieringsprocesser för Miljöbyggnad i Drift. Hållbarhets-arbetet har resulterat i att Ankarhagen erhållit sitt första gröna lån.  

100 procent förnybar el

Under 2022 uppfyllde Ankarhagen målet om 100 procent förnybar el där koncernen har rådighet över elabonnemangen. Vidare arbetar koncernen tillsammans med hyresgästerna för en övergång till förnybar el. Detta sker genom överenskommelser om grönt hyresavtal, som i skrivande stund uppgår till 40 procent.

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Mer om cookies