Hållbarhetsarbete

Hållbarhet integreras i varje del av Ankarhagens strategi och lägger grunden för bolagets långsiktiga utveckling och tillväxt. Detta innebär att Ankarhagen genererar hållbar tillväxt och mervärde för bolagets hyresgäster och för de regioner som bolaget verkar i. 

Styrning av hållbarhetsarbete
Ankarhagens hållbarhetsarbete utgör en del av bolagets långsiktiga arbete för att minska risker och öka möjligheter. Ansvaret är fördelat i hela bolaget och uppföljning av hållbarhetsarbetet sker löpande och präglas av öppenhet och transparens och i nära samarbete med bolagets intressenter. Bolaget har sedan tidigare arbetat med energieffektivisering av sina fastigheter. Under hösten 2021 tog Ankarhagen ett strategiskt beslut om nästa steg i hållbarhetsarbetet. 

Hållbarhetsmål
För Ankarhagen är det givet att ta ansvar för människor och miljö inom hela värdekedjan. Hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Ankarhagen har kartlagt hur bolaget kan bidra till FN:s 17 Globala mål och har prioriterat mål: 7, 8, 9, 11 och 13. 

Fortsatt arbete
Under 2022 kommer Ankarhagen att fortsätta bolagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Ankarhagen kommer i enlighet med ramverkens metodik för intressentanalys och väsentlighet vidareutveckla bolagets intressentdialog och bolagets ordinarie riskarbete. 

Hållbar energi för alla 
 • Gröna hyresavtal vid omförhandling och nya uthyrningar med
  förnyelsebar el
 • Målsättning att prioritera grön el
 • Identifiering av lämpliga fastigheter för installation av solceller
 • Energioptimeringsinsatser i fastigheter med hög förbrukning
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Skapa engagerade medarbetare och ett gott ledarskap
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Hållbara städer och samhällen
 • Certifiering av befintliga byggnader via ramverket “Miljöbyggnad i Drift”
 • Certifiering av nyproducerade byggnader i nivå “Miljöbyggnad Silver”
 • Identifiering av lämpliga fastigheter för installation av solceller
 • Energioptimeringsinsatser i fastigheter med hög förbrukning
 • Generera tillväxt och mervärde för hyresgäster och för de regioner vi verkar i
Bekämpa klimatförändringar
 • Minimera klimatförändringar och skapa mervärde för hyresgäster och för de regioner koncernen verkar i
Söker ni lokal i Mälardalsregionen?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER