Hållbarhetsarbete

Ankarhagens hållbarhetsarbete är en integrerad del i verksamheten.  Arbetet bidrar till att uppnå koncernens övergripande mål och att driva verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt, vilket skapar värde för aktieägare, hyresgäster, medarbetare och samhället i stort.

Ankarhagens hållbarhetsdefinition
Ankarhagen utgår från definitionen av hållbarhet som följer av FN:s rapport ”Vår gemensamma framtid” i vilken hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Ankarhagens målsättning är att bedriva en långsiktig, hållbar affärsverksamhet som tar ett helhetsansvar ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Hållbarhetskontext och styrning
Bygg- och fastighetssektorn står för drygt 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. Klimatpåverkan är störst vid nybyggnation. Ankarhagen genomförde inga nybyggnationsprojekt under 2023, fokus har istället varit att utveckla och förvalta befintligt bestånd. I fråga om Ankarhagens klimatpåverkan är det därmed framför allt val av energikällor och försörjningssystem samt val av material som är betydelsefulla för att minska koncernens klimatavtryck.

Fanny Holmström, Hållbarhetschef

Policys och styrning
Ankarhagens hållbarhetsarbete utgår från FN Global Compact och behovet av ett långsiktigt värdeskapande och ansvarstagande för ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Hållbarhetsarbetet utgör en integrerad del i den övergripande styrningen av företaget som styrelse och VD ytterst ansvarar för. Hållbarhetschefen är ansvarig för att bereda och driva hållbarhetsarbetet framåt. Intressentdialoger förs löpande för att prioritera de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för verksamheten.

Alla anställda på Ankarhagen ska vara införstådda i koncernens policydokument och intyga att de läst och förstått dessa. Om policys ändras väsentligt genomför Ankarhagen en utbildning för medarbetarna. Koncernens policys godkänns av styrelsen.

Uppförandekod
Ankarhagens uppförandekod tydliggör koncernens ansvar och att verksamheten bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt. Ankarhagens uppförandekod utgår ifrån internationella konventioner, koder och lagar. Den grundar sig i FN Global Compacts tio principer för hållbar utveckling och inkluderar hur koncernen arbetar med frågor kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Gröna lån
Koncernens andel gröna lån uppgick vid utgången av 2023 till 43 procent (3). Gröna lån möjliggörs genom att miljöcertifiera byggnader i Miljöbyggnad Silver eller Miljöbyggnad i Drift Silver tillsammans med en energideklaration om minst energiklass C. Gröna lån möjliggörs även genom att byggnadens primärenergital, vilket anges i energideklarationen, inte överstiger 67 kWh/kvm per år.

Ankarhagen och FN:s globala mål
Nationella och internationella standarder är en utgångspunkt i Ankarhagens hållbarhetsarbete. De 10 principerna i Global Compact och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, antagna av FN:s medlemslänFN:s globala mål, inkl. delmål der i Agenda 2030, är en viktig utgångspunkt i arbetet framåt. Utifrån en väsentlighetsbedömning har Ankarhagen identifierat fem av målen som bedöms prioriterade och där koncernen har bäst förutsättningar att bidra till.

FN:s globala mål, inkl. delmål
Ankarhagens bidrag
 • 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen.
 • 7.3 Öka energi-effektiviteten.
 • 100 procent förnybar el för de elabonnemang koncernen
  har rådighet.
 • Gröna hyresavtal vid omförhandling och nya uthyrningar som inkluderar kravet om 100 procent förnybar el.
 • Installation av solceller på lämpliga fastigheter.
 • Energioptimeringsinsatser för minskad energianvändning.
 • 8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete.
 • 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö.
 • Fastställda finansiella mål för att säkerställa långsiktig hållbar tillväxt.
 • Målsättningar om engagerade medarbetare och ett gott ledarskap i en sund och trygg arbetsmiljö.
 • Uppförandekoden tydliggör att verksamheten bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt. Uppförandekoden stödjer FN Global Compact och de 10 principerna.
 • 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
 • Utveckling av fastigheter inom lager och lätt industri som ska möjliggöra energieffektivare processer för hyresgästerna.
 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
 • Lokalt engagemang till ett aktivt, lokalt näringsliv.
 • Förvaltning och byggnation av fastigheter som är energieffektiva, moderna och minskar hyresgästens resursförbrukning.
 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
 • Arbete med att minska utsläppen genom att miljöcertifiera byggnader, installera solceller samt att installera smarta energilösningar.
 • Kontinuerlig analys av klimatrelaterade risker.
 • 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen.
 • 7.3 Öka energi-effektiviteten.
 • 100 procent förnybar el för de elabonnemang koncernen
  har rådighet.
 • Gröna hyresavtal vid omförhandling och nya uthyrningar som inkluderar kravet om 100 procent förnybar el.
 • Installation av solceller på lämpliga fastigheter.
 • Energioptimerings-insatser för minskad energianvändning.
 • 8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för likvärdigt arbete.
 • 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö.
 • Koncernen har fastställda finansiella mål för att säkerställa långsiktig hållbar tillväxt.
 • Koncernens målsättning är att ha engagerade medarbetare och ett gott ledarskap i en sund och trygg arbetsmiljö.
 • Ankarhagens uppförandekod tydliggör att verksamheten bedrivs på ett etiskt och hållbart sätt. Uppförandekoden stödjer FN Global Compact och de 10 principerna.
 • 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet.
 • Ankarhagen utvecklar fastigheter inom lager och lätt industri som ska möjliggöra energieffektivare processer för hyresgästerna.
 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
 • Ankarhagen bidrar genom lokalt engagemang till ett aktivt lokalt näringsliv.
 • Ankarhagen bidrar till målet genom att förvalta och bygga fastigheter som är energieffektiva, moderna och minskar hyresgästens resursförbrukning.
 • 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering.
 • 11.6 Minska städers miljöpåverkan.
 • Ankarhagen arbetar för att minska sina utsläpp genom att miljöcertifiera byggnader, installera solceller samt att installera smarta energilösningar.
 • Ankarhagen analyserar klimatrelaterade risker.
FN:s globala mål, inkl. delmål

Miljöcertifieringar

Koncernens andel miljöcertifierade fastigheter uppgick vid utgången av 2023 till 20 procent (0), som andel av totalarea. Alla Ankarhagens nyproduktionsprojekt ska miljöcertifieras i Miljöbyggnad Silver och koncernen har som målsättning att miljöcertifiera befintligt bestånd där rätt förutsättningar finns i Miljöbyggnad i Drift Silver. En hållbarhetscertifierad byggnad har lägre energianvändning, värderas högre på marknaden och är mer attraktiv för allt mer medvetna hyresgäster.

Miljö- och resurseffektivitet

Fastighetssektorn står för drygt 30 procent av samhällets energianvändning, varför arbetet med att minska energianvändningen och se över valet av energikälla är en viktig miljöfråga för Ankarhagen.

Energideklarationer

Under 2023 uppgick andelen fastigheter med energideklarationer till totalt 75 procent av totalarean. Samtliga fastigheter som omfattas av myndighetskravet har energideklarerats.  Medelvärdet för primärenergital inom Ankarhagens bestånd uppgick till 87 kWh/kvm och år. I Boverkets byggregler används primärenergital som mått på byggnadens energiprestanda. En byggnads energianvändning är den mängd energi som behöver levereras till byggnaden vid normalt brukande under ett normalår. Detta innefattar energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel. Verksamhetsenergi ingår inte i energideklarationen.

Enligt EU-direktivet om energieffektiviseringar måste byggnader med sämst energiklass (F och G) uppgraderas till energiklass E senast 2027, och till energiklass D senast 2030. Ankarhagen har påbörjat energioptimeringsinsatser på en av två berörda fastigheter.

Energianvändning

Ankarhagen redovisar i denna rapport endast energianvändning för de fastigheter där Ankarhagen har rådighet över elektricitet och/eller värme, Scope 2. Ankarhagen har 100 procent förnybar el och den viktade andelen förnybar energi för fjärrvärmen utgör 58 procent. Uppvärmning och elanvändning står för majoriteten av energianvändningen i Ankarhagens fastigheter.  

Fastigheter där Ankarhagen har rådighet över uppvärmning i form av fjärrvärme utgör 43 procent av beståndet.

Solceller

Under 2023 påbörjade Ankarhagen installation av en solcellsanläggning med en beräknad effekt om 379 kW på fastigheten Tällekullen 1:18 i Karlskoga. Anläggningen driftsätts under våren 2024. Sedan tidigare har Ankarhagen en installerad solcellsanläggning på Fotbromsen 2 i Karlskoga med en installerad effekt om 21,6 kW. Koncernen inventerar kontinuerligt lämpliga fastigheter för solceller och har som målsättning att installera solceller på de fastigheter där rätt förutsättningar finns.

Solceller

2023

2022

Antal solcellsanläggningar

1 st

1 st 

Installerad effekt 

21,6 kW 

21,6 kW 

Grönt hyresavtal för ökad hållbarhet

Vid årsskiftet uppgick andelen gröna hyresavtal av total uthyrbar area till 53 procent (38), motsvarande 35 gröna hyresavtal som omfattar en lokalyta om 55 205 kvm. Under 2023 tecknades totalt 15 gröna hyresavtal. Ankarhagen har som mål att minst 85 procent av beståndet ska omfattas av gröna hyresavtal 2026. I linje med bolagets hållbarhetspolicy är målsättningen att 100 procent av nya och befintliga hyresgäster ska teckna grönt hyresavtal. Grönt hyresavtal är ett samverkansavtal som tagits fram av branschorganisationen Fastighetsägarna som syftar till att minska lokalernas totala miljöbelastning.

En attraktiv arbetsplats

Ankarhagen befinner sig på en tillväxtresa och är därmed beroende av engagerade medarbetare. Bolaget måste vara en attraktiv arbetsgivare som har förmågan att långsiktigt behålla kompetent personal och attrahera nya medarbetare. Ankarhagen erbjuder en målinriktad, transparent och utvecklande arbetsplats med korta beslutsvägar. Ankarhagen arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare erbjuds kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och andra förmåner samt försäkringar. Kompetensutveckling erbjuds löpande och utvecklingssamtal hålls årligen för att stimulera till vidareutveckling av respektive medarbetare. Ankarhagen arrangerar konferenser för samtliga medarbetare för att stärka teamkänslan och diskutera bolagets utveckling. Samtliga medarbetare deltar på veckomöten för att skapa en gemensam bild av bolagets mål och fokusområden. Medelantalet anställda under 2023 var 9 personer (8), där två personer anställdes och tre personer slutade.

Mänskliga rättigheter, affärsetik & arbetsmiljö

Ankarhagen ska respektera och stödja mänskliga rättigheter, behandla varandra och intressenter rättvist och jämställt med respekt för människors lika värde. Hög integritet och god affärsmoral är grundförutsättningar för en långsiktigt hållbar affärsverksamhet. Under 2023 rapporterades inga fall av arbetsskador och tillbud bland Ankarhagens medarbetare samt leverantörer.

Väsentliga händelser

Färdigställande av nyproduktion

Under 2022 färdigställdes byggnationen av en produktions-anläggning i Stockholm. Ett 15-årigt hyresavtal tecknades med ett kontraktsvärde om 71 Mkr. Byggnaden är certifierad i Miljöbyggnad Silver. 

Intensifierat hållbarhetsarbete och grönt lån

Under året har arbetet intensifierats för att uppnå koncernens hållbarhetsmål. I skrivande stund befinner sig flera fastigheter i pågående certifieringsprocesser för Miljöbyggnad i Drift. Hållbarhets-arbetet har resulterat i att Ankarhagen erhållit sitt första gröna lån.  

100 procent förnybar el

Under 2022 uppfyllde Ankarhagen målet om 100 procent förnybar el där koncernen har rådighet över elabonnemangen. Vidare arbetar koncernen tillsammans med hyresgästerna för en övergång till förnybar el. Detta sker genom överenskommelser om grönt hyresavtal, som i skrivande stund uppgår till 40 procent.

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Mer om cookies